Súťaž o kozmetický kufor INGLOT

Súťaž o kozmetický kufor INGLOT

Vytvor akúkoľvek objednávku v e-shope Michaelstore.sk a si zaradený do súťaže o 1x Kozmetický kufor INGLOT v hodnote 250€

Je to úplne jednoduché! Stačí ak vytvoríš akúkoľvek objednávku v internetovom obchode www.michaelstore.sk, a si zaradený do žrebovania o 1x Kozmetický kufor INGLOT v hodnote 250€.

1. Organizátor súťaže

Organizátorom propagačnej súťaže "Súťaž o kozmetický kufor INGLOT" (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Michal Desák Michaelstore.sk IČO: 46930507 ”, zapísaná v  Živnostenskom registri,  ďalej len "organizátor" alebo „organizátor súťaže“). Organizátor súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v čase od 04.11.2023 do 15.01.2024

3. Podmienky účasti v súťaži

Za účastníka súťaže sa považuje fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže vykoná akúkoľvek objednávku v internetovom obchode www.michaelstore.sk. Ku svojej objednávke dostane tombolový lístok s číslom 

Splnením podmienok účasti v súťaži účastník súčasne vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži, s akceptovaním podmienok účasti v súťaži podľa týchto pravidiel, s účasťou na žrebovaní a s prípadným prijatím výhry podľa pravidiel.

4. Výluky z účasti v súťaži

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže t.j. spoločnosti Michal Desák Michaelstore.sk , ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. 

5. Účasť na žrebovaní

Do žrebovania o výhru v súťaži budú zaradené všetky nákupy, ktoré spĺňajú body 2., 3. a 4. Účastník súťaže môže nakúpiť aj opakovane, pričom vtedy získava väčšiu šancu vyhrať. Do záverečného žrebovania sa zaradí každý nákup vytvorený v čase súťaže. Ku každému nákupu v období trvania súťaže dostane zákazník tombolový lístok s číslom ktorého kópia bude zaradená do súťažného osudia. Čím viac nákupov tým viac tombolových lístkov dostane zákazník.

6. Výhry poskytnuté do súťaže

Poskytovateľom výhry do súťaže je organizátor súťaže, ktorý poskytuje do súťaže nasledujúcu cenu:

1x Kozmetický kufor INGLOT v hodnote 250€ 

7. Žrebovanie výhercov

Výherca bude určení na základe náhodného výberu tombolového lístka s číslom zo súťažného osudia (v ďalšom texte aj ako „žrebovanie“). Po ukončení súťaže, dňa 16.01.2024, organizátor vyžrebuje automaticky náhodným výberom jedného výhercu, ktorý získa cenu. Do záverečného žrebovania sa zaradí každý nákup vytvorený v čase súťaže v internetovom obchode www.michaelstore.sk.

Žrebovanie výhercu výhry sa uskutoční za prítomnosti zástupcov organizátora a bude urobený z toho video záznam zverejnený na instagramovom účte @michaelstoresk 

8. Vznik nároku na výhru

Výhercom výhry sa stáva vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý v čase konania súťaže splnil všetky podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 2 a 3 a nie je vylúčený zo súťaže v súlade so 4. bodom týchto pravidiel.

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, organizátor v deň, v ktorom bolo uskutočnené žrebovanie výhry, vyzve účastníka súťaže (na základe emailu, alebo telefónneho čísla, prislúchajúcemu k vyžrebovanému nákupu), ktorého nákup bol v daný deň vyžrebovaný ako výherný, na poskytnutie identifikačných údajov o svojej osobe požadovaných organizátorom a zároveň mu oznámi ďalšie podstatné informácie súvisiace s prevzatím jeho výhry.

Pre účely úspešného skontaktovania vyžrebovaného výhercu súťaže je stanovená doba 48 hodín od odoslania emailu, alebo telefonického hovoru vyžadujúceho kontaktné údaje, do ktorých musí vyžrebovaný výherca tieto údaje poskytnúť. 

9. Poskytnutie výhry

Poskytovateľ výhier, ktorým je organizátor súťaže, poskytne výhercovi výhru popísanu v 6. bode najneskôr do 31.01.2024     

Odovzdanie výhry sa uskutoční spôsobom, ktorý bude výhercovi oznámený emailom alebo telefonicky. Záväzok organizátora poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania výhry výhercovi organizátorom súťaže, resp. dňom odovzdania výhercovi organizátorom súťaže všetkých dokumentov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k výhre.     

Výherca je povinný po dostaní výhry zdokumentovať prebratie výhry pre dôkaz transparentnosti súťaže.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. právnemu zástupcovi, po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely preverenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania, resp. poskytnutia výhry, ako i súhlas k tomu, že v prípade, ak sa účastník stane výhercom, jeho meno bude zverejnené na internetovej stránke organizátora, s čím účastník účasťou v súťaži súhlasí. Účastník súťaže zároveň svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas na marketingové oslovenie v súvislosti s potenciálnymi aktivitami organizátora. Mená, prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj prejavy osobnej povahy výhercu budú uverejnené a použité organizátorom v súvislosti so súťažou. Spracovanie osobných údajov účastníkov súťaže a výhercov na účel iný, ako je uvedený v pravidlách, je možný len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu alebo súťažiaceho. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať účastníka súťaže určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť organizátorom nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

10. Všeobecné ustanovenia

Každá osoba, ktorá splní podmienky pre účasť v súťaži, nie je z účasti v súťaži v zmysle pravidiel vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený. Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry. Pokyny potrebné pre odovzdanie, resp. poskytnutie výhry výhercovi určenému podľa pravidiel budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným organizátorom.

Výherca nemá právo postúpiť výhru inej osobe. Výhra v súťaži nie je právne nárokovateľná. 

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry (ceny) alebo výplatu jej hodnoty inou formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na výhru s inou ako poskytnutou špecifikáciou uvedenou v bode 6. Výherca berie na vedomie, že výhra podlieha dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto súťaže) nemožno vymáhať súdnou cestou.          

Tieto pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej stránke www.michaelstore.sk a v sídle organizátora, pričom organizátor je oprávnený zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby upraviť tieto pravidlá, a to aj počas priebehu súťaže, zverejnením nového úplného znenia pravidiel alebo ich novely, vrátane práva ukončiť súťaž. Pokiaľ organizátor príjme rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto pravidiel.         

Cieľom tejto súťaže je propagácia značky a podpora predaja produktov a značiek kozmetiky v portofóliu eshopu Michaelstore.sk

Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Veľa štastia prajeme 

 

MichaelStore.sk nájdete na GLAMI.sk